Kích thước: 15 x 90 mm 

Bề mặt: Nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường 

Chia sẻ:

Kích thước: 15 x 90 mm 

Bề mặt: Nhám 

Ứng dụng: lát nền, ốp tường