CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

CHỦ ĐẦU TƯ: TỊNH ĐỘ PHẬT SĨ TRUNG ƯƠNG 

ĐỊA ĐIỂM: 45 Lý Chiêu Hoàng Phường 10 Quận 6

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  : 3.000.000.000 VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG     https://photos.app.goo.gl/W2r6zXCsUrkJmWQy7

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

CHỦ ĐẦU TƯ: TỊNH ĐỘ PHẬT SĨ TRUNG ƯƠNG 

ĐỊA ĐIỂM: 45 Lý Chiêu Hoàng Phường 10 Quận 6

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  : 3.000.000.000 VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG     https://photos.app.goo.gl/W2r6zXCsUrkJmWQy7