CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ TÙNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 25.000.000 VNĐ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ TÙNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 25.000.000 VNĐ