CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG TƯ

CHỦ ĐẦU TƯ: CHÚ TÂM

ĐỊA ĐIỂM:  QUẬN 7, TP.HCM

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ:  VNĐ 

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG TƯ

CHỦ ĐẦU TƯ: CHÚ TÂM

ĐỊA ĐIỂM:  QUẬN 7, TP.HCM

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ:  VNĐ 

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: