GIỖ TỔ NGHỀ THỢ XÂY CỦA CÔNG TY ADAM (2021)

Xin tạ ơn Tổ Nghề và xin cảm ơn tất cả những con người của tập thể này, đã cùng chung tay góp sức xây dựng nên một tập thể mang tên ADAM.

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận