Kích thước: 600 x 600 mm
Bề mặt: Bóng mờ
Ứng dụng: Lát nền, ốp tường trang trí

Chia sẻ:

Kích thước: 600 x 600 mm
Bề mặt: Bóng mờ
Ứng dụng: Lát nền, ốp tường trang trí