Kích thước: 60 x 60 

Ứng dụng:Lát nền, trang trí 

Chia sẻ:

Kích thước: 60 x 60 

Ứng dụng:Lát nền, trang trí