Kích thước: 600x600mm
Bề mặt: Bóng
Ứng dụng: Lát nền, ốp tường 

Chia sẻ:

Kích thước: 600x600mm
Bề mặt: Bóng
Ứng dụng: Lát nền, ốp tường