Kích thước: 800 x 800 mm  

Kiểu vân: Marble 

Bề mặt: bóng, bóng mờ 

Chia sẻ:

Kích thước: 800 x 800 mm  

Kiểu vân: Marble 

Bề mặt: bóng, bóng mờ