Kích thước: 80 x 80 

Kiểu vân: Marble 

Bề mặt: Bóng 

Chia sẻ:

Kích thước: 80 x 80 

Kiểu vân: Marble 

Bề mặt: Bóng