CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH QUẢNG - CHỊ PHƯƠNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 358.75m2

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 25.000.000 VNĐ

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH QUẢNG - CHỊ PHƯƠNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 358.75m2

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 25.000.000 VNĐ